» Home »
Politica de confidentialitate

Politica privind confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal pe www.folie.ro

 

Urmarim sa asiguram confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucram.

 

I. CE ÎNSEAMNA DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR): datele cu caracter personal sunt orice informatii care se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila. Informatiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane (nume si prenume, adresa de domiciliu, telefon, adresa de e-mail, numar de act de identitate, numar permis de conducere, date privind locatia, o adresa de (IP), etc.)

 

II. CE DATE SI CUM COLECTAM INFORMATII FURNIZATE DE DVS.

Datele pe care le transmiteti dvs. catre noi în format fizic, telefonic, prin posta sau prin e-mail.

 

III. CUM SI DE CE PRELUCRAM ACESTE DATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal: prin mijloace automate sau neautomate sipastrarea pe orice fel de suport (fizic sau electronic) a datelor cu caracter personal.

 

WWW.FOLIE.RO PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN URMATOARELE SCOPURI:

  1. Oferirea serviciilor solicitate de dvs.;

  2. Confirmarea serviciilor solicitate ?i pentru a va furniza informa?ii suplimentare cu privire la acestea;

  3. Pentru opera?iuni de ofertare, contractare, facturare;

  4. În temeiul legal;

  5. Informarea cu privire la promotii, ofertele, produse ?i serviciile furnizate catre clienti.

  6. Furnizarea ?i dezvoltarea serviciilor destinate catre dvs.;

  7. Comunicarea cu dvs.;

  8. Trimiterea mesajelor cu titlu de reclama, daca nu va opuneti acestui lucru;

  9. Evaluarea performan?ei serviciilor ?i produselor noastre;

 

IV. CUM PROTEJAM ACESTE DATE

www.folie.ro.ro a luat masuri tehnice ?i organiza?ionale adecvate, privind securitatea datelor. Datele personale sunt prelucrate în condi?ii de siguran?a. www.folie.ro asigura integritatea, disponibilitatea, confiden?ialitatea ?i autenticitatea, în ceea ce prive?te datele cu caracter personal, www.folie.ro utilizeaza metode, masuri ?i tehnologii de securitate avansate, împreuna cu politici si procedurilor de lucru, pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. www.folie.ro are încheiat un contract cu furnizorul de servicii de Internet ?i gazduire, care asigura ca, a luat toate masurile de securitate, cum ar fi: limitarea, atât a accesului fizic si electronic, cât ?i a accesului de la distan?a, fiind supus periodic unui control de securitate.

www.folie.ro a implementat masurile tehnice ?i organiza?ionale adecvate pentru a asigura ca sunt prelucrate strict datele personale necesare si în scopurile si temeiurilor specificate. În ciuda eforturilor noastre nu putem însa garanta securitatea totala a acestor informa?ii în timpul transmiterii sau stocarii în sistemele noastre. În caz de încalcare a securita?ii (incident/bresa de securitate) care v-ar pune în pericol confiden?ialitatea informa?iile personale, ne obligam sa va informam imediat (prin intermediul site-ului, e-mail, apeluri telefonice, etc).

 

V. DREPTURILE PE CARE LE AVE?I: INFORMARE, ACCES, RECTIFICARE, ?TERGERE ?I OBIEC?IE

 

1. DREPTUL LA INFORMARE SI ACCES

www.folie.ro are obliga?ia de a informa si a permite accesul persoanele vizate despre si la procesul de prelucrare a datelor personale, mai putin atunci când dvs. ni le-ati furnizat sau pus la dispozitie de buna voie.

 

2. DREPTUL LA RECTIFICARE

www.folie.ro are obliga?ia de a modifica/corecta/completa datele cu caracter personal la solicitarea persoanelor fizice vizate sau de a oferi acestora posibilitatea actualizarii acestor date.

 

3. DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR

www.folie.ro are obliga?ia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, sa le puna acestora la dispozitie datele cu caracter personal prelucrate, într-un format structurat. Când este necesar, www.folie.ro va lua masuri suplimentare pentru a verifica identitatea persoanei fizice care solicita portarea datelor cu caracter personal.

 

4. DREPTUL DE STERGERE (DE A FI UITAT)

www.folie.ro are obliga?ia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, sa ?tearga datele cu caracter personal ale acestora, daca nu exista prevederi legale aplicabile care obliga compania sa re?ina acele date sau daca nu exista vreun interes legitim care sa prevaleze acestui drept. Dupa ?tergerea datelor, exista posibilitatea de a nu putea ?terge total si imediat toate copiile. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

 

5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE A PRELUCRARII DE DATE

www.folie.ro are obliga?ia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate ?i în cazul în care nu exista vreun temei juridic sau interes legitim care sa prevaleze, sa opreasca orice prelucrare de date cu caracter personal ale solicitantului. Acest lucru poate reduce posibilita?ile de a beneficia de serviciile oferite.

 

6. DREPTUL DE OPOZITIE (DE A SE OPUNE PRELUCRARII DE DATE)

www.folie.ro are obliga?ia ca în cazul în care persoanele fizice se opun prelucrarii datelor personale sa nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, excep?ie facând situa?iile în care primeaza un temei juridic/legal sau un interes legitim al companiei. Persoanele fizice au dreptul de a se opune în orice moment ?i fara nicio justificare.

 

7. DREPTUL DE A SE OPUNE PROCESULUI DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate, exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a ob?ine interven?ie umana, de a-?i exprima punctul de vedere ?i de a contesta decizia daca s-a realizat deja un proces decizional automatizat.

 

8. DREPTUL DE A FACE O PLÂNGERE SAU DE ADRESARE UNEI INSTAN?E

Persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor personale se pot adresa atât instan?elor de judecata cât si la:

Autoritatea Na?ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod po?tal 010336, Bucure?ti, România;

Site: www.dataprotection.ro

 

Ne pute?i contacta ?i va vom informa cu privire la informa?iile personale pe care vi le prelucram ?i despre scopurile si temeiul prelucrarii. Ne puteti contacta în legatura cu dreptul dvs. de a cere corectarea oricaror informa?ii incorecte sau incomplete.

 

VI. CUM VA PUTE?I EXERCITA ACESTE DREPTURI

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri fizice sau prin intermediul unui e-mail la adresa de mai jos sau prin posta. Cererea trebuie sa con?ina minim numele si prenumele, numarul de telefon ?i con?inutul cererii.

Putem cere si alte informatii suplimentare necesare, pentru a va confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt nejustificate, nefondate, repetitive si abuzive.

 

VII. CUM NE PUTE?I CONTACTA

Daca aveti orice fel de întrebari ne puteti contacta:

 

 

MASTERFOL – SALSTAR S.R.L.

www.folie.ro

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Plevnei nr. 42, Jud. Cluj;

Telefon: +40264 450 007, E-mail: contact@masterfol.ro

Copyright © Masterfol 2018. Webdesign by Softimpera  | 
Politica de confidentialitate
 Contact